جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95

الف ) زمينهاي 300 متري

1)     تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

2)     مبلغ 60 ميليون ريال (شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3)     مبلغ 60  ميليون ريال (شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4)     مبلغ 60 ميليون ريال(شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5)     مبلغ 50 ميليون ريال (پنج ميليون تومان)تا تاريخ 30/6/96

6)     مبلغ 50 ميليون ريال (پنج ميليون تومان)تا تاريخ 30/10/96

الف ) زمينهاي 450 متري

1)     تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

2)     مبلغ 120 ميليون ريال (دوازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3)     مبلغ 120  ميليون ريال (دوازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4)     مبلغ 120 ميليون ريال(دوارده ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5)     مبلغ 110 ميليون ريال (يازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/96

6)     مبلغ 110 ميليون ريال (يازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/96

الف ) زمينهاي 600 متري

1)     تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

2)     مبلغ 180 ميليون ريال (هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3)     مبلغ 180  ميليون ريال (هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4)     مبلغ 180 ميليون ريال(هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5)     مبلغ 170 ميليون ريال (هفده ميليون تومان)تا تاريخ 30/6/96

6)     مبلغ 170 ميليون ريال (هفده ميليون تومان)تا تاريخ 30/10/96

 

 

                                        شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي و ساختمان

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی |جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95
برچسب ها : ميليون ,ريال ,مبلغ ,تومان ,تاريخ ,     ,ميليون تومان ,ميليون ريال ,     مبلغ ,     تكميل ,ريال هيجده ,ريال هيجده ميليون ,هيجده ميليون تومان ,تكمي